Лични данни

Политики за поверителност и защита на личните данни

Настоящите политики за поверителност и защита на личните данни предоставят рамка за запознаване с личните данни, които се събират от  Екс ес консулт ЕООД („наричан по-нататък администратор на данни“), както се изисква от закона, включително разпоредбите на Общия регламент за защита на данните на Европейския съюз (ОРЗД). 

Администратор на данни

"Екс ес консулт" ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено по законите на Република България, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 202186089, седалище град Пловдив и адрес на управление ул. „Кръстьо Раковски“ №7.
Събраните лични данни се контролират и обработват от администратора на данни.  Освен това, личните данни могат да бъдат обработвани или съвместно контролирани от филиали на администратора на данни.
Настоящите политики за поверителност и защита на личните данни се прилагат по отношение на:
- нашите кандидати за работа и адресатите на нашите кариерни услуги;
- нашите сътрудници, които са хора, на които предаваме или възлагаме задачата да работи с някой от нашите клиенти, или лица, на които предлагаме услуги;
- потребителите на уеб сайтовете;
- представители на нашите бизнес партньори, клиенти и доставчици. 
Уведомлението за поверителност описва вида лични данни или личната информация, които събираме, как използваме информацията, как обработваме и защитаваме информацията, която събираме, колко дълго я съхраняваме, с кого я споделяме, на кого я предаваме и правата, които физическите лица могат да упражняват по отношение на използването на техните лични данни. Ние също така описваме как да се свържете с нас относно нашите практики за поверителност и за да упражните Вашите права. 

Информация, която събираме

Клиенти и контрагенти

Ние събираме лични данни за Вас по най-разнообразни начини, като например чрез нашите сайтове и канали в социалните мрежи; на нашите събития; чрез телефон и факс; чрез кандидатури за работа; във връзка с наемане на персонал; или във връзка с нашите отношения с клиенти и доставчици. Можем да направим подбор на лични данни в зависимост от естеството на взаимоотношенията, включително, но без ограничения до степента, позволена от закона:
информация за контакт (като например име, адрес, имейл и телефонен номер);
ЕИК/ БУЛСТАТ
Имена на официалния представител 
Банкови сметки

Кандидати за работа и сътрудници

Ако сте сътрудник или кандидат за работа, кандидатствате за работна позиция или създавате акаунт, за да кандидатствате за работна позиция, ние събираме следните видове лични данни до степен, позволена от местния закон:
хронологията на трудовата заетост и образованието;
езиковите умения и други умения, свързани с работата;
социалноосигурителен номер, национален идентификационен номер или друг идентификационен номер, издаден от правителството;
дата на раждане;
гражданство и разрешение за работа;
препоръки; 
информация, съдържаща се във Вашата автобиография или C.V., информация, която предоставяте относно Вашите кариерни интереси и друга информация относно Вашите квалификации за наемане на работа.
и 
когато по силата на закона сте дали изрично съгласие:
увреждания и здравна информация;
резултати от тестове за наркотици, криминални и други проверки.

Как използваме информацията, която събираме

Администраторът на данни събира и използва събраните данни за следните цели до степен, позволена от закона:
предоставяне на решения за работната сила и свързване на хората с работата;
създаване и управление на онлайн акаунти;
обработка на плащания;
управление на нашите взаимоотношения с клиенти и доставчици;
когато това е разрешено от закона и е в съответствие с уведомлението за бисквитките и рекламите на администратора на данни (което е включено тук за справка), изпращане на рекламни материали, известия за наличните работни позиции и други съобщения; 
когато е разрешено от закона да се съобщава и да администрира участие в специални събития, промоции, програми, предложения, проучвания, конкурси и пазарни проучвания;
отговаряне на запитвания и претенции на физически лица;
управление, оценка и усъвършенстване на нашия бизнес (включително разработване, подобряване, анализ и усъвършенстване на нашите услуги, управление на нашите комуникации, извършване на анализи на данни и извършване на счетоводни, одиторски и други вътрешни функции);
защита, идентифициране и стремеж към предотвратяване на измами и други незаконни действия, искове и други задължения; и
спазване и прилагане на приложимите законови изисквания, съответните стандарти на индустрията, договорните задължения и нашите правила.
Цялата обработка се извършва въз основа на подходящи законови основания, които могат да попаднат в няколко категории, включително: 
съгласието или изричното съгласие на заинтересованото физическо лице, когато това се изисква от приложимото законодателство; 
за да гарантираме, че спазваме законово или договорно изискване или изискване, необходимо за сключване на договор 
това е от съществено значение и е необходимо за законния интерес на администратора на 
В допълнение към изброените по-горе дейности, ако сте сътрудник или кандидат за работа и кандидатствате за работна позиция или създавате акаунт, за да кандидатствате за дадена позиция, както е разрешено от местното законодателство, ние използваме информацията, описана в настоящото уведомление за поверителност, за следното цели:
Предоставяне на възможности за наемане на работа и реална работа;
предоставяне на услуги в областта на човешките ресурси за Вас, включително управление на програми за обезщетения, заплати, управление на изпълнението и дисциплинарни действия;
предоставяне на допълнителни услуги, като например обучение, кариерно консултиране и услуги за промяна на професионалната ориентация;
оценка дали сте подходящ кандидат за работа и Вашите квалификации за определени позиции; и
извършване на анализи на данни, като например 
анализ на нашия кандидат за работа и базата от сътрудници; 
оценка на индивидуалните резултати и способности, включително оценка на уменията, свързани с работата; 
идентифициране на недостига на умения; 
използване на информация, която съответства на лицата и потенциалните възможности; и 
анализ на данните за тенденциите по отношение на практиките за наемане.
Също така може да използваме информацията по други начини, за които предоставяме конкретно уведомление преди или по време на събирането.

Законен интерес

Администраторът на данни обработва лични данни за определени законни бизнес цели, които включват някои от следните: 
където процесът ни позволява да подобряваме, променяме, персонализираме или подобряваме по друг начин нашите услуги/комуникации в полза на нашите клиенти, кандидати и сътрудници; 
за да се идентифицират и предотвратяват измамите; 
за да подобрим сигурността на нашата мрежа и информационни системи; 
за да разберем по-добре как хората взаимодействат с нашите уеб сайтове; 
за целите на директния маркетинг; 
за да Ви предоставяме съобщения по пощата, които смятаме, че ще Ви заинтересуват; 
за да определим ефективността на промоционалните кампании и рекламите
Когато обработваме данни за тези цели, ние гарантираме, че защитаваме Вашите права и взимаме под внимание тези права. Вие имате право да се противопоставите на подобна обработка и ако искате да направите това, моля да ни уведомите за това. Моля, имайте предвид, че ако упражнявате правото си на възражение, това може да засегне способността ни да извършваме и да предоставяме услуги във Ваша полза.

Как обработваме и защитаваме личната информация

Ние обработваме личните данни, които събираме за горепосочените цели и за определен период от време, който е в съответствие с вътрешната ни политика за задържане, за да се гарантира, че личните данни не се съхраняват по-дълго от необходимото.
Ние поддържаме административни, технически и физически предпазни мерки, предназначени да защитят личните данни, които предоставяте, срещу случайно, незаконно или неоторизирано унищожаване, загуба, промяна, достъп, разкриване или използване. За да осигурим подходяща сигурност и поверителност на личните данни, ние прилагаме следните мерки за сигурност:
Криптиране на данни при прехвърляне;
Силни контролни мерки за удостоверяване на потребител;

Колко дълго съхраняваме данните, които събираме

В нашите системи съхраняваме личните данни, които събираме, по начин, който позволява идентифицирането на заинтересованите физически лица за не повече от необходимото време в контекста на целите, за които са събрани данните, или за които тези данни се обработват допълнително. 
Определяме този конкретен период от време, а именно до 5 пет години, освен в случаите, когато по силата на нормативен акт не е определено друг срок на съхранетие, като вземаме предвид:
Необходимостта да се съхраняват събраните лични данни, за да се предлагат услуги, установени с потребителя; 
За да се защити законен интерес на администратора на данни, както е описано в целите;
Съществуването на конкретни правни задължения, които изискват обработването и съхранението, необходими за определени периоди от време;

Информация, която споделяме

Ние не разкриваме личните данни, които събираме за вас, освен в случаите, описани в това уведомление за поверителност или в отделни уведомления, предоставени във връзка с конкретни дейности. Можем да споделяме лични данни с доставчици, които извършват услуги от наше име, въз основа на указанията ни. Ние не упълномощаваме тези доставчици да използват или разкриват информацията, освен ако това е необходимо да извършат услугите от наше име или да спазят законовите изисквания. 
Ние споделяме Вашите лични данни:
Ако сте кандидат за работа, с клиенти, които могат да имат налични оферти за работа или интерес от наемане на нашите кандидати за работа;
Консултанти по наемане на работа и подизпълнители, които да Ви намерят работа.
Освен това можем да разкриваме лични данни за Вас:
Ако сме задължени да го направим по силата на закон или правна процедура; 
На правоприлагащи органи или други държавни служители въз основа на молба за законосъобразно оповестяване; 
Когато считаме, че разкриването е необходимо или подходящо за предотвратяване на физическа вреда или финансови загуби, или във връзка с разследване на съмнения или действителна измамна или незаконна дейност. 
Също така си запазваме правото да прехвърляме лични данни, които имаме за Вас, в случай че продадем или прехвърлим цялата или част от нашата дейност или активи (включително в случай на реорганизация, разпускане или ликвидация).

Предавания на данни

Също така може да прехвърлим личните данни, които събираме за Вас, в държави извън държавата, в която първоначално е била събрана информацията. Тези държави може да нямат същите закони за защита на данните като държавата, в която първоначално сте предоставили личните данни. Когато предаваме информацията Ви на други държави, ще защитим тези данни, както е описано в това известие за поверителност, и такива предавания ще бъдат в съответствие с приложимото законодателство.
Държавите, към които предаваме събраните от нас лични данни, са:
В рамките на Европейския съюз
Извън Европейския съюз
Когато прехвърляме лични данни от Европейския съюз в държави или международни организации, които се намират извън Европейския съюз, прехвърлянето се извършва въз основа на: 
a) Решение за адекватност на Европейската комисия;
b) При липса на решение за адекватност други законно признати основания а) правно обвързващ и приложим инструмент между публичните власти или органи; б) задължителни фирмени правила; в) стандартните клаузи за защита на данните (по-рано наричани „примерни клаузи“), приети от Комисията и др.

Вашите права като заинтересовано физическо лице 

Когато се изисква от приложимото право, заинтересованото физическо лице може да упражнява съгласно членове 15-22 от ОРЗД следните специфични права:
Право на достъп: Заинтересованото физическо лице има право на достъп до своите лични данни, за да се увери, че те се обработват в съответствие със закона.
Право на корекция: Заинтересованото физическо лице има право да поиска коригиране на неточни или непълни данни, за да защити точността на такава информация и да я адаптира към обработката на данни.
Право на заличаване: Заинтересованото физическо лице има право да поиска администраторът на данни да изтрие информация за него или нея и да не обработва повече тези данни.
Право на ограничаване на обработката: Заинтересованото физическо лице има право да поиска от администратора на данни да ограничи обработката на неговите данни.
Право на преносимост на данните: Заинтересованото физическо лице има право да поиска преносимостта на данните, което означава, че заинтересованото физическо лице може да получи първоначално предоставените лични данни в структуриран и често използван формат или че заинтересованото физическо лице може да поиска прехвърлянето на данните на друг администратор на данни.
Право на възражение: Заинтересованото физическо лице, което предоставя лични данни на администратор на данни, има право да се противопостави по всяко време на обработката на данни по редица причини, посочени в ОРЗД, без да е необходимо да обосновава своето решение.
Право на изключване от автоматизираното индивидуално вземане на решения: Заинтересованото физическо лице има право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирана обработка, включително профилиране, ако това профилиране произвежда правно действие по отношение на заинтересованото физическо лице или го засяга съществено по друг начин.
Право да бъде подадена жалба до надзорния орган: Всяко заинтересовано физическо лице има право да подаде жалба до надзорен орган, по-специално в държавата членка на ЕС, където има обичайно местопребиваване, където е мястото му на работа или мястото на предполагаемото нарушение, ако прецени, че обработването на лични данни, отнасящи се до за него нарушава ОРЗД.
Когато обработването се основава на съгласието, както е предвидено в член 7 от ОРЗД, заинтересованото физическо лице може да оттегли своето съгласие по всяко време.
Ако имате нужда от повече информация относно обработката на личните Ви данни, моля, вижте раздела „Как да се свържете с нас“ по-долу.

Актуализации на нашето уведомление за поверителност 

Настоящото уведомление за поверителност (включително всички допълнения) може да бъде периодично актуализирано, за да отрази промените в нашите практики за поверителност и законовите промени. При значителни промени ние ще Ви уведомим, като публикуваме на нашите сайтове ясно видимо уведомление с указание в горния край за последната актуализация.

Как да се свържете с нас

Ако имате въпроси или коментари по уведомлението за поверителност или ако искате да упражните правата си, моля, пишете на:
Екс ес консулт ЕООД
Гр. Пловдив 4000
Бул. Княгиня Мария Луиза 72, офис 6
E-mail: xsconsult.eu@gmail.bg
Телефон: +359 885 190 713

Формуляр за връзка

Име

Имейл *

Съобщение *