Област Пазарджик е с приоритет - 75 милиона евро за предприятията


Предприятията от област Пазарджик ще се ползват с приоритет по новата процедура за подбор на проектни предложения по ОП "Иновации и конкурентоспособност". В програмата за „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ са предвидени разходи машини и оборудване, както и разходи за дълготрайни нематериални активи - специализирани софтуерни продукти.

За различните категории предприятия е предвидена безвъзмездна финансова помощ от 100 000 до 1 000 000 лева, като интензитета на финансирането достига до 70%.

Програмата ще бъде отворена за всички МСП, които имат поне три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017) и отговарят на специфичните критерии за допустимост.

Очаквани резултати от процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са свързани с повишаване конкурентоспособността на  българските МСП и по-успешното им присъствие на националните и външни пазари чрез увеличаване обема на произведена продукция, оптимизиране на производствения процес, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи, подобряване на предлаганите продукти (стоки и/или услуги).

Процедурата е отворена. Времето за кандидатстване тече!

Повече подробности можете да научите от експертите на XS Consult.
0886 740 181
Пловдив

Коментари

Формуляр за връзка

Име

Имейл *

Съобщение *